Úradné a súdne preklady

Kvalitne. Rýchlo. A navyše za najlepšiu cenu v centre Bratislavy! Cena pre súkromných klientov od 23,50 EUR vrátane DPH!

Máme pre vás k dispozícii tím skúsených prekladateľov/súdnych znalcov, ktorí pre vás radi vyhotovia preklad v potrebnom termíne.

Súdny preklad

Súdny preklad (niekedy nazývaný úradný preklad, overený preklad alebo tiež preklad s okrúhlou pečiatkou) je typ prekladu dokumentu, ktorý vyžadujú najmä úrady (slovenské a zahraničné) a iné inštitúcie. Súdny preklad je najčastejšie požadovaný u dokumentov ako sú diplomy, rodné a sobášne listy, výpisy z registra trestov atď. Preklad môže vyhotoviť iba prekladateľ, ktorý bol poverený Ministerstvom spravodlivosti SR a môže vyhotovovať súdne preklady.

Súdny preklad je vždy neoddeliteľne zviazaný s prekladom a zároveň opatrený doložkou, podpisom a pečiatkou prekladateľa. Najčastejšie je preklad viazaný trikolórovou šnúrkou, ale môže byť tiež zošitý zošívačkou a pod. Tlmočnícka doložka potvrdzuje, že tlmočník (prekladateľ) je poverený Ministerstvom spravodlivosti SR a zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý Ministerstvo spravodlivosti SR vedie k vyhotovovaniu overených prekladov - je tu tiež uvedené evidenčné číslo prekladateľa a číslo prekladateľského denníka, pod ktorým je preklad evidovaný.

Keďže viazanie prekladov by malo byť neoddeliteľné, u niektorých dôležitých dokumentov (diplomy, rodné listy atď.) sa odporúča dodať namiesto originálneho dokumentu jeho notársku kópiu.

Podrobnosti opisuje vyhláška č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Apostila

(tj. pripojenie overovacej doložky, tzv. apostily). Apostilácia je overenie verejnej listiny na účely použitia v zahraničí alebo tzv. vyššie overenie. Apostiláciou dokumentu rozumieme overenie orgánu, ktorý dokument na Slovensku vydal, že mal na vydanie dokumentu oprávnenie. Proces získania tohto overenia je jednoduchší ako v prípade superlegalizácie. Apostila sa však môže uplatňovať len pri styku medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými štátmi Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky overovania cudzích verejných listín z 5. októbra 1961. Tento dohovor odstránil medzi zmluvnými štátmi požiadavku superlegalizácie a nahradil ho osobitnou doložkou, ktorá sa nazýva apostila. Odpadá teda overovanie listiny zastupiteľským úradom štátu, kde má byť listina použitá.

Rovnako ako v prípade superlegalizácia aj tu platí, že vyššie overenie (teda apostila) sa pripojí k listine až potom, čo je listina overená orgánom štátnej správy, ktorý je nadriadený orgánu, ktorý listinu vydal (napr. vysvedčenie vydané školou je opatrené pečiatkou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR). Až potom je listina overená apostilou.

K overeniu je nutné predložiť preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), prípadne plnú moc.

Už 10 rokov spolupracujeme s Ministerstvom práce a sociálnych vecí. Prekladáme, tlmočíme, organizujeme konferencie a online eventy.

Stovky stránok prekladov aj tlmočenie pre Ústavní soud ČR a Nejvyšší soud ČR.

Každý rok dodávame konferenčnú a tlmočnícku techniku na stovky akcií.

K filmom Noc v New Yorku, Bitka o Sevastopoľ, Kiki: Poďme na to! a k veľa ďalším sme vyhotovili titulky.

Odborné preklady

Ak požadujete kvalitný preklad odborných textov, potrebujete tiež kvalifikovaného prekladateľa. Múdry preklad s.r.o. poskytuje komplexné riešenie práve v oblastiach vyžadujúcich bezchybné zvládnutie špecifickej terminológie, a to vo viacerých jazykoch.

už od 10,95 EUR

Profesionálne korektúry od A do Z

Korektúry neodmysliteľne patria k prekladom, a preto ich aj zabezpečujeme v najvyššej kvalite rodenými hovorcami napr. z Veľkej Británie, z Nemecka.

Viac o službách

Ceny
našich
služieb

Ceny ovplyvňuje mnoho faktorov. Radi sa dozvieme viac o vašom projekte, preto radšej kontaktujte našu manažérku. Radi vám pripravíme kalkuláciu podľa konkrétneho zadania.

Na akúkoľvek požiadavku vám vypracujeme ponuku a cenovú kalkuláciu. Kontaktujte nás, prosím.

Dopyt online
?>